دکتر عباس درگاهی

متخصص رادیولوژی (فلوشیپ اینترونشن) عضو : انجمن سرطان ایران (ICA) انجمن رادیولوژی اروپا (ESR) انجمن پزشکی جنین انگلستان (FMF) کمیته اینترونشن انجمن رادیولوژی ایران (CIRI) انجمن کاردیووسکولر و اینترونشنال رادیولوژی اروپا (CIRSE) مراکز سونوگرافی غربالگری جنین وزارت بهداشت و درمان Education Medical S...